17 Ủy viên Bộ Chính trị - Tin tức cập nhật Nghệ An - Hà Tĩnh

17 Ủy viên Bộ Chính trị vào danh sách bầu đại biểu Quốc hội khoá mới

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách 205 người ở các cơ quan Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...